Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij WWen.nl! Wij bieden onze diensten aan onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of hier winkelt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Een schending of overtreding van een van de Algemene Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze services.

Bedrijfsgegevens

WWen
Prinsestraat 70 2513 CE Den Haag
070 392 77 73
e-mail: info@www.wwen.nl

Disclaimers

Alle rechten voorbehouden

Alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en animaties zijn onderworpen aan auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Pagina’s, teksten of artikelen mogen alleen worden gereproduceerd als ze niet worden geknipt en de inhoud ervan niet is gewijzigd of bewerkt. Citaten vormen een uitzondering, zolang ze als zodanig worden geïdentificeerd en hun bron wordt aangegeven.

WWen.nl’s handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst die geen WWen.nl’s is, op enige manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt, of op enige manier die WWen.nl in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van MaeSue.com en die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met, of gesponsord zijn door WWen.nl.

Bestanden downloaden
Bestanden worden gedownload op eigen risico van de gebruiker. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die direct of indirect kan optreden door het downloaden of gebruik van deze gegevensbestanden.

Externe websites
WWen.nl bevat links naar externe websites van derden, over wiens inhoud wij geen controle hebben. We kunnen daarom geen garantie bieden voor deze inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites.

Fouten in de inhoud
De inhoud van WWen.nl is zorgvuldig samengesteld, maar kan desondanks fouten bevatten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Veranderingen in de inhoud
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WWen.nl behoudt zich het recht voor op elk moment onze service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van onze service.

Elektronische communicatie
Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Uw account
Als u WWen.nl gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord om de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of om naar eigen goeddunken bestellingen te annuleren.

Nauwkeurigheid van facturatie- en rekeninginformatie
We behouden ons het recht om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Geposte inhoud
Bezoekers mogen beoordelingen en opmerkingen plaatsen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden is of aanstootgevend is en niet bestaat uit softwarevirussen of deze bevat; politieke campagnes, commerciële werving, kettingbrieven, massamailing of elke vorm van “spam”.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden. WWen.nl behoudt zich het recht (maar niet de plicht) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar bekijkt geplaatste inhoud niet regelmatig. Als u inhoud plaatst of materiaal indient verleent u WWen.nl een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig recht om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, tenzij wij anders aangeven.

U verleent WWen.nl het recht om de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke inhoud indient, indien wij dit wensen. U verklaart en garandeert dat u de volledige rechten op de inhoud die u plaatst bezit of beheert: dat de inhoud klopt: dat gebruik van de inhoud die u aanlevert, niet in strijd is met dit beleid en geen schade aan een persoon of entiteit veroorzaakt: en dat u WWen.nl of zijn medewerkers zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit door u geleverde inhoud. WWen.nl heeft het recht, maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. WWen.nl neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud geplaatst door u of een derde partij.

Verboden gebruik
Het is verboden om de WWen.nl of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van WWen.nl. We behouden ons het recht om uw gebruik van de maesue.com te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Vrijwaring van garanties; beperking van aansprakelijkheid
Alle producten die u via WWen.nl worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik, zonder enige garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet vermeld.

WWen.nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit van uw gebruik van een dienst of producten aangeschaft via de service, of voor enige andere claim gerelateerd aan uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid.

Omdat in sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke landen of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

Beëindiging Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt de Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u WWen.nl niet langer wenst te gebruiken.

Indien u, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden van ons, dan kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig en kan het u toegang tot onze WWen.nl ontzeggen.

Als u vragen hebt over de  Algemene Voorwaarden of nadat u zich heeft ingestemd met de algemene voorwaarde en u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@wwen.nl.

Overige zaken

Bij gevallen die niet in de algemene voorwaarden staan maakt WWen.nl de beslissing over de behandeling van de kwestie.

Klachten

Heeft u een klacht? Laat het ons dan meteen weten. Klachten moeten binnen één week na het voorval of ontstaan van het probleem worden gemeld. We gaan samen op zoek naar de beste oplossing voor de klacht. Bij een klacht blijft u verplicht tot betalen voor het product.

Raadpleeg het retourbeleid en het privacybeleid voor meer informatie.

2020 Den Haag- WWen

Winkelmandje0
Jouw mandje is leeg!
Verder winkelen
0